Vacancy: Technical Manager

 

The Playhouse Company, situated in Durban is looking to appoint a suitably qualified and experienced TECHNICAL MANAGER, accountable for providing high quality technical support for all productions, and ensuring that all theatre venues and support departments operate optimally.

 

The successful applicant will be responsible for: 

 • Review and implementation of maintenance plans for all venues and resources(Sound, Lighting, Wardrobe and Recording Studio)
 • Ensure the implementation of good and safe operational practices within backstage areas of all venues
 • Ensuring Internal Audit items are attended to and that good governance and controls are in place
 • Budgets and associated administration
 • Submission of monthly progress reports to Management
 • Managing the performance of all direct reports

 

The suitable incumbent should meet the following minimum criteria: 

 • A minimum of 10 years’ professional experience at senior managerial level, working in a technical department, within the performing arts industry
 • A qualification in Performing Arts/Entertainment Technology
 • A thorough working knowledge of all technical disciplines, including stage, sound, lighting, rigging.
 • Proven ability to manage a team of people
 • Strong organizational and problem solving skills
 • PC literacy in Microsoft Office and Microsoft Excel
 • An understanding of Health and Safety legislation as well as risk management
 • Ability to draw up and control budgets
 • An understanding and working knowledge of all theatre genres.

 

This Job Specification indicates only the main duties and responsibilities of the position and therefore is not intended as an exhaustive list. 

By applying for this position you consent in terms of Protection of Personal Information Act (PoPI) to your personal information being obtained; utilised and stored by the company. 

If you meet the requirements, please submit a short covering letter along with a CV/Resume to hrassistant@playhousecompany.com by no later than Friday 23 June 2017.

 

NB: Only shortlisted candidates will be contacted. In the event that you are not contacted within three weeks of submitting your application, assume that your application has been unsuccessful.

     “THE PLAYHOUSE COMPANY IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER”

____________________________________________________________________________

ISIKHANGISO SOMSEBENZI ESIBHEKISWE KUBASEBENZI ABANGAPHAKATHI KANJALO NAKUBANTU BANGAPHANDLE SE- TECHNICAL MANAGER

I-The Playhouse Company, eseThekwini, ithungatha umuntu oqeqeshwe ngokufanelekile futhi onolwazi olunzulu ozokuba yi- TECHNICAL MANAGER, ozoba nesibopho sokweseka ukuhlinzekwa kweqophelo eliphezulu lemisebenzi yezobuchwepheshe kuyona yonke imidlalo, nokuqinisekisa ukuthi wonke amagumbi okwenzelwa kuwo imidlalo (theatre venues) kanye nezimpiko ezilekelelayo zisebenza ngokufanelekile.

 

Umfakisicelo ozophumelela, uzoqashwa enze le misebenzi elandelayo:

 • Ukubuyekeza nokuqalisa ukusebenza kwezinhlelo zokunakekela wonke amagumbi okwenzelwa kuwo imidlalo kanye nezinsizakusebenza (Umsindo, ukukhanya, izimpahla zokugqoka kanye neStudiyo Sokurekhoda)
 • Ukuqinisekisa ukusebenza kwezindlela ezifanele neziphephile ezindaweni ezingemuva kwesiteji kuwona wonke amagumbi okwenzelwa kuwo imidlalo
 • Ukuqinisekisa ukuthi imisebenzi yokucwaningwa kwamabhuku kwangaphakathi kuyabhekelelwa kanye nokuthi ukubusa okuhle nokulawula kusingathwa ngendlela efanele
 • Izabelomali kanye nemisebenzi ephathelene nokuphatha
 • Ukuhambisa imibiko yokuqhubekayo yanyangazonke kubaphathi
 • Ukulawula ukuhlanganiswa kwayo yonke imibiko emaqondana nokwenziwa komsebenzi

 

Ozoqokwa kuzofanele abe nalezi zinto ezilandelayo:

 • Isipiliyoni seminyaka eyi-10 esigabeni esiphezulu sobuphathi, esebenza ophikweni lwezebuchwepheshe, embonini yezobuciko
 • Iziqu kumbe isitifiketi se- Performing Arts/Entertainment Technology
 • Ulwazi olunzulu lokusebenza ngayo yonke imikhakha yezobuchwepheshe, kubandakanya ukuhlela isiteji, umsindo nokukhanya.
 • Ubufakazi bokuba nekhono lokuphatha ithimba labantu
 • Amava anzulu okuhlela kanye nokuxazulula izinkinga
 • Ulwazi olunzulu lwekhompyutha ikakhulu i-Microsoft Office kanye ne- Microsoft Excel
 • Ukuqonda ngokunzulu imithetho yezeMpilo Nokuphepha ngokunjalo nokukwazi ukulawula ubungozi
 • Ikhono lokukwazi ukuhlela nokulawula ngendlela efanele isabelomali
 • Ukuqonda ngokunzulu kanye nolwazi lokusebenza kwayo yonke iminxa ye- theatre.

 

Le mininingwane echaza ngomsebenzi iveza kuphela imisebenzi enqala yalesi sikhala, ayiluvezanga lonke uhlu lwemisebenzi ezokwenziwa.

Ngokufaka isicelo kulesi sikhala somsebenzi uyavuma ngokoMthetho Wezokuvikelwa Kolwazi Oluqondene Ngqo Nomuntu (PoPI) ukuthi ulwazi lwakho olunikeze lapha, lusetshenziswe futhi lugcinwe yinkampani.

Uma unakho lokhu okudingekayo, uyacelwa ukuba uthumele incwadi emfishane ozichaza ngayo ihambisane ne-CV kule i-imeyili- hrassistant@playhousecompany.com, ungakadluli uLwesihlanu womhla zingama-23 kuNhlangulana wezi- 2017.

QAPHELA: Kuyothintwa kuphela ababizelwa inhlolokhono. Uma ungathintwanga esikhathini esingamasonto amathathu uthumele isicelo sakho, thatha ngokuthi isicelo sakho asiphumelelanga.

 

     “I-THE PLAYHOUSE COMPANY IQASHA NGOKUNGACWASI”