Audition Notice: Actors Studio

 

date
Date:  13 May 2016
Auditions at: Studio A1
 To book: Nicolene Marchand on 031 369 9467

 

The Playhouse Company is holding auditions for young performers to join íts Actors Studio, a resident company aimed primarily at recent graduates who hold a tertiary qualification in drama. Young professionals with no less than three years practical stage experience will also be considered.

Successful candidates will join the Playhouse Actors’ Studio for a period of a year during which they will attend workshops and master classes aimed at enhancing their practical skills and further developing their talent in a professional theatre environment. The Studio will also provide opportunities for its members to appear in Playhouse Company productions with established guest artists and to develop educational tours and outreach programmes.

Suitable candidates who wish to audition should prepare two monologues in English: one be from a classical work, the other from a contrasting contemporary piece. Each monologue should be no longer than three minutes in duration.

Auditions will be held on Friday 13 May in Studio A1 (Playhouse Head Office, 29 Acutt Street, Durban). Please note that you might be required to wait for your audition. To book an audition, it is essential to call Nicolene Marchand on 031 369 9467 by no later than 9 May 2016.

For press enquiries & images, contact Franki Hills, Marketing & Communications Co-ordinator. Telephone: (031) 369 9405. Email: CommsCord@playhousecompany.com

_____________________________________________________________________

ISIMEMEZELO SIKAWONKEWONKE

Umncintiswano Wokuthungathwa Kwamakhono ozobe use- The Playhouse Company’s Actors’ Studio

I-The Playhouse Company ithungatha intsha engamaciko enekhono ukuze izoba yingxenye ye- Actor’s Studio, okuyinkampani engaphakathi e- Playhouse ehlose kakhulu labo abasanda kuphothula iziqu zemfundo ephakeme emkhakheni wezomdlalo eshashalazii (drama). Kuzobhekelelwa nentsha eneziqu kepha enesipiliyoni seminyaka engaphezu kwemithathu sokudlala eshashalazini.

Abazophumelela bazoba yingxenye ye-Playhouse Actors’ Studio isikhathi esiwunyaka lapho bezohlinzekwa ngezifundo okuhloswe ngazo ukuthuthukisa amakhono abo okudlala eshashalazini kanjalo nokuthuthukisa amathalente abo kulo mkhakha wezeshashalazi. I-The Studio futhi izohlinzeka amalungu ayo ngethuba lokuba yingxenye yemidlalo ye-Playhouse Company, balingise namaciko asethuthukile kanjalo nokuhlela imijikelezo yokufundisa kanjalo nezinhlelo zokuthuthukisa umphakathi.

Abafanelekile abafisa ukungenela lo mncintiswano wokuthungathwa kwamakhono kuzomele balungise iziqeshana zezinkulumo ezimbili ezibhalwe ngesiNgisi: eyodwa ibe yi-classical monologue bese kuthi enye ibe yi- contemporary piece. Inkulumo ngayinye kumele ingevi emizuzwini emithathu.

Lo mncintiswano wokuthungathwa kwamakhono uzobe ungoLwesihlanu mhla ziyi-13 kuNhlaba e-Studio A1 (eNhlokohhovisi ye-Playhouse, 29 Acutt Street, eThekwini). Uyaziswa ukuthi kungenzeka kuthathe isikhathi ukuthi ungene. Ukuze ubhalisele ukuba yingxenye yalo mncintiswano, kusemqoka ukuba uthinte u- Nicolene Marchand kule nombolo ethi: 031 369 9467 ungakashayi umhla ziyi-9 kuNhlaba wezi-2016.

Uma unemibuzo maqondana nalesi simemezelo kanye nezithombe, ungaxhumana no-Franki Hills, oyi- Marketing & Communications Co-ordinator.
Kule nombolo yocingo: (031) 369 9405.
I-imeyli: CommsCord@playhousecompany.com