Auditions: Touring schools production of Sugar Daddies

 

The Playhouse Company is holding auditions for the production Sugar Daddies, which will be presented on the Company’s mobile stage at high schools throughout KwaZulu-Natal from 18 July to 12 August 2016. The production is being re-staged after a very successful run in 2014 when it played to over 20 000 learners.

Sugar Daddies focuses on the current and prevalent practice of older, often married, men with financial means having very young girlfriends. These young girls are often seeking a way to achieve a better lifestyle without realising the consequences and implications of their actions. The production highlights the irresponsible behaviour of these ‘sugar daddies’ or ‘blessers’, as they are now often called, and seeks to help young women to avoid falling victim to these predators.

Three female actresses are required to audition for the production for the following characters:

1. Thandeka (16 years old). Thandeka is a teenager who has just moved to the community to live with her grandmother after her mother has passed away. She befriends Lesiwe at school and in a short space of time begins a relationship with a string of “sugar daddies” around the community. She has very little financial support, and relies on men to pay her school fees, cell phone bills, and so forth. She has grown up without a father figure. She contracts HIV from her affair with Simpiwe, but does not know her status when she sleeps with other men.
2. Lesiwe Cele (16 years old). Teenaged Lesiwe is heavily influenced by her rebellious school friend Thandeka. Encouraged by Thandeka, she enters into a brief relationship with a “sugar daddy” named Simpiwe.
3. Nosipho Cele (38 years old). Nosipho is the mother of Lesiwe, and a compassionate and concerned mother and wife.

 

Anyone interested in auditioning should please note the following: only female actors between the ages of 20 and 35 may audition; all potential candidates need to be experienced in the genre of drama, and preference will be given to performers with professional experience; candidates need to prepare a monologue of one to two minutes in length; candidates are asked to please bring in a headshot photograph and their CV to the audition; candidates need to be able to speak good English and isiZulu and candidates need to be available for rehearsals from 4 to 15 July, and then for the tour of the production from 18 July to 12 August 2016.

Auditions will take place at The Playhouse in Rehearsal Room A1 on Tuesday 21 June from 09h00.

To book an audition, please contact Khulekani Kunene on (031) 369 9440 between 09h00 and 16h00, Monday to Friday. The closing dates for audition bookings is 15 June.

Schools (high schools only) interested in booking a performance of the production are asked to call Khulekani Kunene on 031 369 9440.

ENDS-
Issued by Franki Hills, Marketing & Communications Co-ordinator.
Telephone: (031) 369 9405.
Email: Commscord@playhousecompany.com

 _________________________________________________________________

Inhlolo khono yabazolingisa emdlalweni ozohamba ubukiswa ezikoleni obizwa nge-“Sugar Daddies”

I-The Playhouse Company ithungatha amakhono abalingisi abazoba yingxenye yomdlalo i-Sugar Daddies, ozokhonjiswa esiteji sale nkampani esingumahambanendlwana esizohambela izikole zamabanga aphezulu kulo lonke elaKwaZulu-Natali kusukela mhla ziyi-18 kuNtulikazi kuya mhla ziyi-12 kuNcwaba wezi- 2016. Lo mdlalo ukhuza ibuya njengoba wake wakhonjiswa ngenkulu impumelelo ngonyaka ka 2014, lapho owabukwa ngabafundi abangaphezulu kwezi- 20 000.

I-Sugar Daddies igxile emkhubeni odlangile owenziwa ngabantu besilisa asebekhulile imvamisa abashadile abanemali abathandana namantombazane amancane. Lamantombazanyana imvamisa asuke efuna indlela yokuphila impilo engcono ngale kokubheka imiphumela kanye nomthelela yokwenza kwawo. Lo mdlalo uveza ukuziphatha ngokungazikhathaleli kwalabo baba abadala “o-sugar daddy’ noma ama- ‘blesser’, njengalokhu muva nje sebebizwa kanjalo, futhi uhlose ukusiza amantombazanyana ekutheni agweme ukuba yizisulu zalezi zigilamkhuba.

Kudingeka abalingisi abathathu besifazane abazohlolwa ikhono lokulingisa kulo mdlalo, abazodlala izindawo zalaba balingisi abalandelayo:

1. UThandeka (oneminyaka eyi-16 ubudala). UThandeka intombazanyana esanda kushonelwa umama wayo yabe seyiya kohlala nogogo wayo. Esikoleni ibe seyithola umngani, uLesiwe okuthe emva kwesikhashana yaqala yathandana no- “sugar daddy” abehlukahlukene khona endaweni. Iyentula ngakwezezimali, okuyenza incike kwabesilisa ukuze ikwazi ukukhokha imali yesikole, isikweletu seselula kanye nokunye. Ikhule ingamazi uyise. Ekuthandaneni kwayo noSimphiwe ibe seyesuleleka ngeSandulelangculazi, kodwa ngokungasazi isimo sayo sempilo isaqhubeka ilala namanye amadoda.
2. ULesiwe Cele (oneminyaka eyi-16 ubudala). Intombazanyana enguLesiwe ifakwa umoya wezikhova ngumngani wayo osehlule efunda naye, onguThandeka. Ehlohlwa nguThandeka, usesuka uba nobudlelwano obungabanga yisikhathi eside no“sugar daddy” ogama lakhe linguSimphiwe.
3. UNosipho Cele (oneminyaka engama-38 ubudala). UNosipho ungumama kaLesiwe, ongumama olungile futhi onozwela.

Nanoma ngubani onesifiso sokungenela lenhlolo khono yokuthungathwa kwamakhono uyacelwa ukuba aqaphele lokhu okulandelayo: abalingisi abangabesifazane abaneminyaka yobudala ephakathi kwengama-20 kanye nengama-35 kuphela abangangenela; bonke abayofaneleka kumele babe namava emkhakheni wezomdlalo weshashalazi, futhi kuyoqala kubhekelelwe labo abakufundele ukulingisa; abafanelekile kuzomele balungise isiqeshana senkulumo okuyomele ingeqi emzuzwini owodwa kuya kwemibili; abafanelekile bayacelwa ukuba baphathe isithombe esiveza ikhanda kuphela kanye nama-CV abo uma beza kunhlolokhono; abafanelekile kudingeka bakwazi ukukhuluma kahle isiNgisi kanye nesiZulu futhi-ke kuzodingeka bakwazi ukuza bazozilolonga kusukela mhla zizi-4 kuya ziyi-15 kuNtulikazi, kanti-ke umjikelezo wokukhonjiswa komdlalo uyoqala mhla ziyi-18 kuNtulikazi uze usongwe mhla ziyi-12 kuNcwaba wezi- 2016.

Lenhlolo khono yokuthungathwa kwamakhono uzobe usePlayhouse e- Rehearsal Room A1 ngoLwesibili mhla zingama- 21 kuNhlangulana kusukela ngehora lesi-09h00.

Ukuze ubhalisele ukuba yingxenye yalenhlolo khono, uyacelwa ukuba uthinte uKhulekani Kunene kule nombolo ethi: (031) 369 9440 phakathi kwehora lesi-09h00 nelesi-16h00, ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Ukubhalisa kuvalwa mhla ziyi-15 kuNhlangulana.

Izikole (okuyizikole zamabanga aphezulu kuphela) ezifisa ukubuka lo mdlalo ziyacelwa ukuba zithinte uKhulekani Kunene kule nombolo ethi: 031 369 9440.